Choď na obsah Choď na menu
 


Konflikt je problém! Bojujme proti nemu

7. 4. 2009

Konflikty sú každodennou realitou v živote každého človeka i organizácie. Často sa stretávame s odlišnými názormi, predstavami, postojmi a záujmami. Výnosy rovnako ako zisky v súvislosti práve s prebiehajúcou hospodárskou krízou výrazne klesajú a dokonca sa šíria fámy o prepúšťaní, organizácie majú problémy, a to je to najlepšie prostredie pre rozvoj konfliktov. Vtedy nie je čas ich efektívne riešiť. Manažéri riešenie odkladajú na neurčito a neprikladajú im náležitú vážnosť. Začínajú nepokoje, zamestnanci sú nespokojní s riadením, medziľudské vzťahy sú v štádiu rozkladu, objavujú sa intrigy i šikanovanie. Žiaľ, často samotní manažéri školení práve na riešenie takýchto konfliktných situácií zlyhávajú. Práve z týchto dôvodov som si zvolila tému konfliktov pre svoju prácu.

 

Konflikty sú pre nás tak samozrejmé, že im neprikladáme náležitú vážnosť a vnímame ich ako samozrejmosť. Konflikty sa objavujú vo vnútri organizácie, medzi jednotlivými pracovníkmi, pracovnými skupinami, na rôznych úrovniach riadenia, ale i vo vzťahoch s obchodnými partnermi či klientmi. Často nás stoja mnoho energie a nie raz sú sprevádzané nepríjemnými pocitmi a stresovými situáciami. Avšak neustála zhoda je neprirodzená.

 

Vzťahy medzi ľuďmi a konflikty majú tendenciu dospieť k situácii, že buď človek začne zvládať konflikty, alebo konflikty začnú ovládať človeka. V zdravej organizácii ľudia konflikty zvládajú. Predsa, ak sa deje nejaká krivda našim blízkym a kolegom, nemôžeme zostať ľahostajní a začneme sa brániť. Fungujúci celok by sa mal naučiť bojovať aj  za druhých.

 

Vo svojej práci som sa snažila pochopiť a všímať si vznik a riešenie konfliktov na pracovisku v rôznych poľnohospodárskych družstvách, pretože práve na takýchto pracoviskách nie sú manažéri, ktorí by vedeli, alebo mali vôbec záujem riešiť konflikty. Vtedy i malý konflikt naberá na rozmeroch veľkého a neriešiteľného konfliktu. Z toho dôvodu som sa vzhľadom k môjmu štúdiu ekonomiky rozhodla analyzovať chyby v riadení a navrhnúť riešenie ako predísť konfliktu.  

 

Cieľom mojej práce je nielen upozorniť na existenciu konfliktov, ich závažnosť a chyby pri ich riešení, ale chcem taktiež navrhnúť možné postupy ich riešenia. Ponúknuť nielen manažérom, ale i samotným zamestnancom výber z možností ich riešenia.

 

Ako veľmi dobre vieme, na pracoviskách poľnohospodárskych družstiev nie sú manažéri, ktorí by sa venovali riešeniu konfliktných situácií tak, ako to je zaužívané v iných veľkých firmách. Poľnohospodári si totiž myslia, že tento problém sa ich netýka, ale mýlia sa. Týka sa nielen ich, ale každého z nás. Zle vyriešený, či azda vôbec neriešený konflikt môže viesť k rozpadu podniku.

 

Z tohto dôvodu chcem vypracovať materiály, ktoré zamestnávateľov a ich pracovníkov upozornia na hrozbu a riziko konfliktov. Zároveň chcem vytvoriť kompatibilný disk ako pomôcku pre poľnohospodárske družstvá a iné podniky, ktoré majú problémy s riešeniami konfliktov. Uvedená práca sa môže využiť aj ako učebná pomôcka.

 

Pevne verím, že svojou prácou pomôžem mnohým ľuďom, ktorí nevedia ako riešiť svoje problémy na pracovisku, uľahčím prácu niektorým zamestnávateľom, ktorí nemajú čas čítať odbornú literatúru s touto problematikou.

 

Pre dosiahnutie vytýčených cieľov som v prvom rade pôsobila na rôznych pracoviskách ako pozorovateľka. Porovnávala som medziľudské vzťahy, hľadala problémy v riadení, riešení konfliktov, vzťahmi medzi zamestnancami a vplyvom vonkajších činiteľov na konflikty.

 

Vyhotovila som dotazníky pre riadiacich pracovníkov a zamestnancov poľnohospodárskych družstiev, v ktorých zisťujem nielen existenciu konfliktu, jeho závažnosť, ale i názory pracovníkov na ich riešenie.

 

Päťdesiat kópií z obidvoch druhov dotazníkov bolo rozdaných na deviatich družstvách, kde som sa stretla s neochotou i strachom z ich vypĺňania práve s touto problematikou. Z týchto dôvodov sú družstvá, na ktorých som pracovala anonymné. Iste pochopíte, že z morálneho hľadiska ich nemôžem vo svojej práci zverejniť.

 

Zamestnanci sa báli písať pravdu zo strachu, že sa tieto materiály dostanú do rúk ich zamestnávateľov. Až keď som im prisľúbila, že ich pracovisko bude utajené, písali skutočnosti, ktoré sú pre moju prácu a jej úspešnosť dôležité. Pochopili, že ju nerobím len pre seba a svoje potreby, ale pre každého z nich.

 

Mnohí dotazníky vnímali ako zábavu, ale našli sa i takí, ktorí nemali čas na ich samostatné vypĺňanie. V takomto prípade som im kládla otázky obsiahnuté v dotazníku a zapisovala ich odpovede. Niektorí pracovníci boli už tak zúfalí a bezradní z riešenia konfliktov, že sa so mnou rozprávali o priebehoch konfliktov na ich pracovisku a žiadali si radu a pomoc pri ich riešení. Mali i vlastné návrhy na riešenie, ktoré by mohli pomôcť ich pracovisku, avšak pracovník na nízkej pozícii nemá možnosť ovplyvniť riadenie, či uplatňovať vlastné nápady.

 

Všetky nadobudnuté poznatky som si starostlivo zapisovala a neskôr ich použila vo svojej práci. Dotazníky som vyhodnotila a na ich základe som vyhotovila grafy a tabuľky, ktoré ukážu skutočný stav konfliktov na pracoviskách poľnohospodárskych družstiev. Nápady na zlepšenie pracovnej klímy som použila vo svojej konečnej práci.

 

Všetci sme len jednoduchí a omylní ľudia, ktorí majú svoje charakterové črty. Sme jedinečnými bytosťami. Každý jeden z nás je výnimočný, avšak to nás neoprávňuje vyvolávať konflikty, práve naopak. Ak chceme, aby sme sa presadili vo svete, musíme sa snažiť ovplyvniť svoje konanie.

 

Musíme vedieť, ktoré situácie vedú ku konfliktom a vyhýbať sa im, alebo ich aspoň nepodnecovať. Pokiaľ sa budeme vedieť vcítiť do duševného rozpoloženia iných, porozumieme ich konaniu a budeme môcť tak byť takzvaným tretím okom. Pozorovateľom a tým i pomocnou rukou v konfliktných a stresových situáciách. Nesmieme pritom zabúdať, že nie každý konflikt je negatívny. Niektoré konflikty otvárajú nové možnosti a umožňujú pozitívne zmeny.

 

Riadiaci pracovníci sa k svojím zamestnancom nesprávajú vždy dôstojne. Dôsledkom toho často býva úpadok morálky na pracovisku. Zamestnanci sa boja o svoju prácu, boja sa priznať k chybe a následne ju napraviť, pretože sa obávajú trestu.         

 

Uvedomme si, že správne riešenie konfliktov a školenie tak zamestnancov, ako i riadiacich pracovníkom nie je len pre našu spokojnosť. Nerobíme to len pre nášho zamestnávateľa, ktorý nám to nariadil, ale v prvom rade pre funkčnejší pracovný tím, lepšie pracovné výsledky a lepšiu pracovnú klímu. Avšak školenie je po ekonomickej stránke nákladné, no v situácii v ktorej sa organizácia nachádza, je školenie riadiacich pracovníkov i zamestnancov nevyhnutné. Môžeme predpokladať, že ak sa mnou navrhnuté opatrenia zavedú do praxe, dôjde k zlepšeniu pracovného prostredia, zníženiu počtu konfliktov a zvýšeniu efektivity práce.

 

Ak nám záleží na našej práci a na tom, aby sme sa na pracovisku cítili príjemnejšie, musíme začať riešiť konflikty sami od seba a to ihneď.

 

Dúfam, že moja práca bude pre poľnohospodárske družstvá prínosom a bude využitá i v praxi.

 

Mojou prácou nekritizujem zaužívané spôsoby riadenia, či riešenie konfliktov. Taktiež nechcem, aby zamestnanci sa začali okamžite zaujímať len o riešenie konfliktov a nie o svoju prácu. Avšak chcem poukázať na nedostatky v riešeniach konfliktných situácií a na nedostatočné venovanie sa otázke konfliktov.

 

Vo svojej práci som dokázala, že na pracoviskách poľnohospodárskych družstiev nie sú pracovníci tak školení na riešenie týchto problémov ako v iných podnikoch. Z tohto dôvodu som vypracovala rôzne grafy a tabuľky a pozorovaním som zisťovala, kde sa nachádzajú chyby a ako ich možno riešiť. Tieto zistenia som starostlivo spracovala a navrhla riešenia tak, aby nielen riadiaci pracovníci, ale i samotní zamestnanci mohli vylepšiť svoje správanie v určitej konfliktnej situácii, poznali metódy riešenia a tým prispeli k lepšej pracovnej atmosfére a lepšiemu výkonu. Musíme si uvedomiť, že konflikty vplývajú i na naše pracovné výkony.

 
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
 

 

 

1.      Ministerstvo pôdohospodárstva slovenskej republiky: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2007 (stav za rok 2006) „Zelená správa“. 1. vydanie Bratislava, 2007,               ISBN 978-80-89088-56-0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2.      FRK, V. - KREDÁTUS, J.: Komunikácia v personálnej a sociálne praxi. Bratislava: 1992. ISBN 80-8889-25-X.

 

3.      HAYES, N.: Psychologie týmové práce. 1.vydanie Praha: Portál, 2005.    ISBN 80-71787-983-6. 

 

4.      FRK, V. - PIROHOVÁ, I.: Vzdelávateľ dospelých v profesijnom vzdelávaní dospelých. 1.vydanie Prešov: Akcent Print.,1993. 701 s. ISBN                     80-968367-6-5.

 

5.      PRAŠKO , J.- ŠLEPECKÝ , M. – ĎURNÝ, P.: Komunikácia a sebapresadenie. 2.vydanie Čadca: DV štúdio, 1997.

 

6.      LILLEY,R.: Jak jednat s problematickými lidmi. 1.vydanie Brno: CP Books, a.s., 2005. ISBN 80-251-0687-X.

 

7.      DE VITO, A. J.: Základy mezilidské komunikace. 1.vydanie Praha: Grada Publishing spol. s r. o., 2001. ISBN 80-7169-988-8. 

 

8.      LENICKÁ, T.: Konflikty sú prirodzená, len ich treba vedieť využiť. [online] <http://www.obroda.sk/clanok/20204/Konflikty-su-prirodzene,-len-ich-treba-vediet-vyuzit/> [citované 2009–01–31].

 

9.      MAYEROVÁ, M.: Stres, motivace a výkonnost. 1.vydanie Praha: Grada Publishing spol. s. r. o., 1997. ISBN 80-7169-425-8.   

 

10. PERLAKI , J.- KOLLÁRIK,T. a kol.: Psychológia v práci vedúceho. 1.vydanie Bratislava: Práca, 1981. 74-028-81.

 

11. [online ]<http://images.google.sk/images?gbv=2&hl=sk&client=firefox> [2009–01–31].

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.